Materská škola

Fotogaléria zo života materskej školy -

Škôlkari na maľovanom ihrisku /máj 2017
Remeslá v škôlke /apríl 2017
Fašiangy v škôlke /február 2016
Babičky, deduškovia, máme vás radi! /október 2015

Súčasťou mestskej časti Necpaly je už 36 rokov materská škola. Z jej histórie sa dozvedáme nasledovné údaje:

Písal sa 15. 12. 1980, keď v slávnostnej atmosfére prestrihli pásku a odovzdali do prevádzky priestory závodnej Materskej školy predstavitelia vtedajšieho podniku Banské stavby n. p., spolu so zástupcami MsNV v Prievidzi. Po sprevádzkovaní dvoch tried materskej školy sa od 15.9.1981 otvorilo oddelenie detských jaslí.

V ďalšom školskom roku sa zariadenie rozšírilo o druhé oddelenie jaslí. Kapacitne priestory nepostačovali potrebám obyvateľstva, a tak vzniklo elokované pracovisko v priestoroch základnej školy na Malonecpalskej ulici. V materskej škole tak našlo zamestnanie 6 učiteliek, 7 zdravotných sestier, 1 hospodárka, 2 upratovačky, 3 kuchárky, 2 práčky – šičky.

Ďalším prelomovým obdobím sa stal školský rok 1986/1987, kedy vznikla druhá elokovaná trieda v priestoroch ZŠ. Materská škola spolu disponovala štyrmi triedami a dvoma oddeleniami detských jaslí. Škôlkari podnikovej materskej školy ako jedni z prvých v okrese mali možnosť zúčastňovať sa pobytu Školy v prírode na podnikovej chate Reváň, (foto č. 3) nachádzajúcej sa v lokalite pod Kľakom. V dvanásťdňových turnusoch si utužovali zdravie pobytom na čistom vzduchu, organizovali túry po okolí, rozširovali si poznatky o prírode, jej flóre a faune.

V rámci štrukturálnych zmien bolo od 1.9.1989 zrušené jedno oddelenie jaslí. V ďalšom roku zaniklo aj druhé oddelenie detských jaslí. V daných priestoroch vznikli triedy materskej školy.

Z dôvodu organizačných zmien podniku Banské stavby a. s. bola od roku 1993 materská škola delimitovaná pod kompetencie Školskej správy v Prievidzi. O dva roky neskôr sa z úsporných opatrení zrušila kuchyňa. Stravu sa začala zabezpečovať dovozom zo susediacej ŠJ pri ZŠ.

S rozvojom Necpál a výstavbou bytových domov na sídlisku súviselo aj zvyšovanie požiadaviek rodičov o umiestnenie detí do MŠ. Tento fakt súvisel s otvorením elokovaných tried, tento krát v priestoroch dnes, už neexistujúcej ZŠ Poľná. Štvortriednou sa MŠ stala opäť v školskom roku 2000/2001.

Časom sa zmenila aj adresa škôlky. Z dôvodu prístupnosti bola premenovaná z MŠ Malonecpalská na MŠ Nedožerská cesta podľa ulice, odkiaľ bol prístup autom.

Významným rokom pre dejiny MŠ bol rok 2005, kedy sa oslávilo 25. výročie jej vzniku. Od daného roku intenzívnejšie MŠ spolupracovala s Klubom dôchodcov. Spoločne sa vynášala Morena k potoku, obdarúvali sa vzájomne z príležitosti rôznych sviatkov. V máji 2006 sa v materskej škole otvoril zábavno-pohybový areál vďaka podpore projektu s firmou Nestlé Slovensko, s.r.o.

V školskom roku 2005/2006 poklesol počet detí v MŠ, čo bolo dôvodom na zrušenie jednej triedy od septembra 2007. Akých aktivít sa deti za tie roky zúčastňovali? Bolo to spartakiádne cvičenie na miestnej a okresnej úrovni, rôzne spevácke, recitačné a športové súťaže, divadelné a filmové predstavenia, exkurzie, výlety, výstavy. Prínosom pre deti boli a stále sú výstavy organizované v KD Necpaly, či už sú to výstavy záhradkárov alebo tematické výstavy k rôznym sviatkom, či spoločné karnevalové zábavy.

MŠ sa môže pochváliť niekoľkými známymi absolventmi. Patrí k nim napríklad futbalový reprezentant SR Martin Petráš, Andrej Sekera – úspešný hokejový reprezentant SR, Zuzana Šťastná – nádejný spevácky talent, ale aj množstvo iných detí – dnes už dospelých ľudí. S niektorými sa po rokoch opätovne stretávame už v role rodičov. S dôverou vodia svoje deti do svojej „bývalej“ materskej školy.

Riaditeľkami materskej školy boli:
v školskom roku 1980/1981 – Eva Bujnová
od školského roka 1991/1992 – Zuzana Žiaková
od školského roka 1997/1998 – Eva Bujnová
od školského roka 2005/2006 – Mária Vaňová
od školského roka 2015/2016 – Iveta Slobodníková

Vedúcou detských jaslí bola od školského roku 1981/1982 Soňa Vencelíková až do ich zrušenia.

Prianím materskej školy je, aby sa aj v nasledujúcich rokoch podieľala na spoločenskom živote a dianí mestskej časti Necpaly. Má záujem vychovávať úspešnú mladú generáciu, ktorá si bude vážiť tradície a hodnoty Necpál.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist