Denné centrum Necpaly

Klub dôchodcov v Necpaloch, v súčasnosti už ako Denné centrum Necpaly – je jedným z najväčších a najaktívnejších v okrese Prievidza, ktorý má cez 150 členov a to nielen z Necpál, ale aj z okolia. Sú známi svojou aktívnou činnosťou, súdržnosťou, zmyslom pre humor a zábavu. Z ich bohatej činnosti vyberáme niektoré fotografie zo spoločných akcií.

Kronika a fotogaléria podujatí a aktivít Denného centra Necpaly

Kliknutím na obrázok otvoríte stránku kronikyKliknutím na obrázok otvoríte stránku kroniky

O klube dôchodcov sa ďalej píše:

Zdroj: Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou

Konsolidácia pomerov po novembri 1989 a starnutie obyvateľstva v Necpaloch si po vzore mesta Prievidza vyžiadalo založenie klubu dôchodcov. Myšlienku vzniku klubu dôchodcov podnietila skutočnosť, že obyvatelia z asanovaných Necpál boli zvyknutí stretávať sa na rôznych podujatiach. Aj po odsťahovaní sa z Necpál uvítali možnosť vracať sa sem a byť i naďalej v kontakte s ľuďmi, medzi ktorými doteraz žili. Iniciátormi boli bývalí poslanci Lukáš Mokrý, Ing. Ján Mokrý, Hermína Urbanová a členovia organizácií ČSČK, Zväzu žien a Občiansky výbor pod vedením Jána Mokrého (Dubničane). Na ustanovujúcej schôdzi dňa 15. 2. 1993 za prítomnosti 56 dôchodcov bol zvolený výbor v zložení: Ing. Emil Lipovský – predseda, Lýdia Bušíková – tajomníčka, Mária Gogová – hospodárka, Viola Homolová – kultúrna referentka, Mária Vaňová – zapisovateľka, Emília Vaňová – kronikárka, Jozef Vido – člen výboru, náhradníčky Mária Pekárová a Gabriela Boháčová.

Členovia výboru aktívne pracujú a svoju činnosť zamerali na organizovanie poznávacích zájazdov, prednášky zo zdravotníctva, kultúrnu činnosť, návštevy kultúrnych podujatí, kvízy, súťaže, spoločenské posedenia, oslavy jubilantov, krúžok šikovných rúk. Pravidelne každý rok pripravujú výstavy ručných prác, ktoré navštevujú okrem občanov aj žiaci okolitých základných škôl. Stalo sa tradíciou, že v júni sa uskutočňuje pochod za zdravím do lesného parku spojený s opekaním a rôznymi súťažami. Členovia klubu sa pravidelne zúčasňujú na akciách poriadaných mestom ako sú oslavy výročí, kladenie vencov, mesiac úcty k starším, mestské dni a jarmoky.

Členské schôdze sa konajú trikrát ročne – na fašiangy (batôžková), na Deň matiek v máji a predvianočné stretnutie s jubilantami v novembri, čomu predchádza prijatie primátorom mesta. Každá členská schôdza je obohatená kultúrnym programom.

Klub má dobrú spoluprácu so Základnou školou na Malonecpalskej ulici, ktorá pravidelne pripravuje hodnotné kultúrne programy pre dôchodcov. Klub dôchodcov sa podieľa na spoločných programoch na školskom dvore poriadaných školou, na vynášaní Moreny a vítaní jari so sprievodom

Členovia klubu dôchodcov sa zúčastňujú kultúrno-športových súťaží v rámci Jednoty dôchodcov a kultúrnej prehliadky klubov dôchodcov. Klub reprezentovali Viola Homolová, František Horvát, Kamil Čertík, Magdaléna Leporisová, Emila Vaňo, Ján Švorc.

Na členskej schôdzi v roku 2006 si členovia bývalého tanečno-speváckeho súboru pripomenuli 50. výročie vzniku súboru Radosť, úsmev, mladosť a predviedli program, ktrorý mal u všetkých prítomných veľký úspech. Tak sa položil základ pre vznik speváckej skupiny pri klube dôchodcov. Spevácka skupina má za sebou už viac úspešných vystúpení v klube, na otvorení uličky remesiel, na oslavách MDŽ v Dome kultúry v Prievidzi.

Od februára 2007 má klub dôchodcov 156 členov a pracoval výbor v zložení:
Emil Vaňo – predseda, Emília Vaňová – podpredsedkyňa, Viliam Mokrý – podpredseda, Mária Pekárová – hospodárka, Anna Géczyiová – zapisovateľka, Antónia Ľahká – evidencia členov, Viola Homolová – kultúrna referentka, Ľudmila Čertíková – kronikárka, Ing. Emil Lipovský, Jozefína Leveková a Albína Mikuličová – členovia výboru, náhradníci: Rudolf Baniar, Katarína Pekárová. Revízna komisia: predseda – Eva Madajová, členky komisie – Antónia Heiderová a Viola Švorcová.

Vo februári 2009 sa zloženie výboru zmenilo a v roku 2009/2010 pracovalo v tomto zložení:
Emília Vaňová – predseda, Božena Šovčíková a Jozef Antoni – podpredseda, Božena Beláňová – tajomíčka, Katarína Pekárová a Božena Dzurendová – kultúrne referentky, Mária Pekárová – hospodárky, Jozefína Leveková – kronikárka, Antónia Ľahká – evidencia členstva, Rudolf Baniar a Emília Petrášová – členovia výboru. Revízna komisia: predseda – Emília Heiderová, členky komisie – Anna Gécziová a Mária Vaňová, náhradní členovia – Monika Melišková, Edita Roharíková, Sidónia Kaďarová.

Klub dôchodcov poveril týchto svojich členov: Emil Vaňo, Lýdia Bušíková, Štefan Jamrich, Bohumil Vaňo, Lukáč Mokrý a Ing. Ján Mokrý, vypracovaním publikácie o živote Necpaľanov a tak zachovať dedičstvo predkov pre budúce generácie. Dielo sa podarilo a útla, ale mimoriadne obsažná knižka Pamätnica obce Necpaly nad Nitrou uzrela svetlo sveta 9. februára 2008. Bohužiaľ, do roku po krste knihy sme sa navždy rozlúčili s dvoma z autorov – Bohumilom Vaňom a Lukáčom Mokrým. V roku 2009 nás opustil ďalší spoluautor Štefan Jamrich. Česť ich pamiatke!

V dôsledku zmeny legislatívy bol Klub dôchodcov od 1. 3. 2010 zmenený na Denné centrum Necpaly. V tejto forme existuje až dodnes.

Na členskej schôdzi Denného centra dňa 5. 11. 2013 bola znovu obnovená účasť v celoslovenskej organizácii JDS a bola založená Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Prievidza – Necpaly, ktorá v januári 2014 bola zapísaná do zoznamu občianskych združení na Ministerstve vnútra, bolo jej pridelené IČO a získala právnu subjektivitu. V októbri 2014 bola ZO JDS Prievidza - Necpaly zapísaná do registra príjemcov 2% z dane pre rok 2015.

DC organizuje už tradičné akcie – výstava prác šikovných rúk, zájazdy a turistické vychádzky a pod. ale organizuje sa aj nové aktivity – Výstava ovocia, zeleniny a medu, posedenie pri vianočnej jedličke, v roku 2015 plánujeme nadviazať družbu s DC a ZO JDS Dolný Kubín a uzatvoriť dohodu o vzájomnej spolupráci.

Pravidelne každý pondelok sa členky stretávajú v krúžku šikovných rúk a každý utorok sa stretávajú členovia speváckej skupiny Dúbrava na nácvikoch ľudových piesní. Spevácka skupina reprezentuje DC na rôznych vystúpeniach – v roku 2014 to bolo až 21 krát.

Denné centrum a ZO JDS úzko spolupracujú s mestom Prievidza, KaSS, RKC, ZŠ Malonecpalská a SOŠ obchodu a služieb Prievidza a pokračujú v už tradičných činnostiach – Vynášanie Moreny, stavanie mája, osvetlenie a vyzdobenie vianočného stromčeka, prehliadka speváckych skupín: Ten Lihotský zadný vŕštek, Jeseň je dar a pod.

V roku 2018 malo Denné centrum 149 členov a ZO JDS 134. Najstaršou členkou bola p. Helena Košovská, ktorá sa narodila 14. mája 1924. Od roku 2019 výbor Denného centra pracuje v tomto zložení:
Mgr. Dagmar Jenisová – predseda,
Božena Šovčíková – I. podpredseda,
Jozef Antony
– II. podpredseda,
Jozefína Leveková – hospodárka,
Anna Bitarová – kronikárka,
Rozália Mellová, Štefan Škríp – referenti pre kultúru a šport,
Kristína Madajová – referent pre evidenciu členskej základne.

Revízna komisia:
Antónia Heiderová - predsedníčka
Mária Vaňová, Mária Pekárová - členky

V roku 2021 sa konali voľby do výboru denného centra. Na základe hlasovania členov Denného centra Necpaly bola vyslovená dôvera členom, ktorí budú v obdobi 2021 - 2024 pracovať vo výbore DC a v revíznej komisii DC.
Funkcie vo výbore DC platné od auguta 2021:
Ing. Mariana Vaňová, predsedníčka výboru DC
Božena Šovčiková, podpredsedníčka
Kristína Madajová, pokladníčka
Anna Zajacová, členka zodpovedná za kultúrnu činnosť
Anna Bitarová, členka zodpovedná za záujmovú činnosť
Ing. Štefan Škríp, člen zodpovedný za športovú činnosť
Marian Chlpek, člen zodpovedný za činnosť speváckej skupiny Dúbrava

Revízna komisia:
Jozefína Leveková, predsedníčka
Eva Mokrá, Anna Šovčíková - členky
Plánované stretnutia výboru sa budu riadiť aktuálnymi opatreniami, výbor sa bude snažiť kontinuálne pokračovať v činnosti pre seniorov. Pre širšie možnosti informovanosti bola zriadená facebooková stránka: Denné centrum Necpaly - Prievidza.
Tešíme sa na spoločné stretnutia!

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist