Urbár

Stanovy schválené Valným zhromaždením spoločenstva dňa 25. 3. 2019 čítajte TU
Úprava zmluvy o Pozemkovom spoločenstve Urbársky spolok - Necpaly, miestna časť Prievidza čítajte TU

Zloženie výboru spoločenstva Urbársky spolok Necpaly


Prvou organizáciou, o ktorej vieme, bol Spolok urbárskych gazdov obce Necpaly nad Nitrou. Od prvých zmienok o existencii obce Necpaly až do polovice 19. storočia obec vždy bola pod správou iných subjektov. Obec mala richtára a obecnú radu zo svojich obyvateľov, ale obyvatelia obce neboli slobodnými občanmi, ale poddaní svojich majiteľov. Obrat nastáva až v porevolučných rokoch 1848-1849 v náväznosti na národnostné vrenie a nepokoje v Uhorsku. Zrušenie poddanstva prijímali všetky národy Uhorska, najmä však pospolitý ľud. Zrušenie feudálneho útlaku neznamenalo oslobodenie od národnostného útlaku. Zánik dovtedajších výrobných vzťahov veľmi ovplyvňuje začiatok priemyslenej revolúcie v náväznosti na technické obavy.

V rámci pozemkovej reformy dostali obyvatelia obce pozemky na pestovanie poľnohospodárskych plodín na zabezpečenie existencie svojich rodín. Pre spoločené potreby dostali pasienky a horu.

Prvým písomným dokladom pre uspokojovanie spoločných potrieb je Spolok urbárskych gazdov obce Necoaply z roku 1898, kde nehnuteľnosti boli pridelené podľa predchádzajúceho merania a vyhotovenie dokumentácie. Na základe toho bol určený kataster obce Necpaly nad Nitrou a jeho intravilán. Spoločné užívanie majetku sa riadilo vypracovaným štatútom. Majetok bol zapísaný v dvoch vložkách v pozemkovej knihe katastra, a to: vo vložke č. 1 spoločná hora (hora, horské pastviny a cesty), veľkosť cca 72 ha, vo vložke č. 2 spoločný pasienok (lúky, pastviny a cesty mimo hory) veľkosti cca 32 ha.

Členovia spolku volili výbor spolku vedený predsedom. Ďalšími členmi výboru boli gazda, pokladník a zapisovateľ. Všetci členovia spolku sa podieľali na obhospodarovaní majetku, najmä prácami s tým spojenými a tiež na výnosoch. Užívali spoločne najmä trávnaté porasty (pasenie dobytka na spoločných pasienkoch) a dostávali prídely dreva z hory. Príjmy urbáru boli vedené v účtovnej knihe, boli z dražby dreva, dražby tráv, ovocia (Beňov brod, Štepnica, Brehy), predaja tehly z tehelne, predaja zeminy na zasypanie jám po vyťaženom piesku (Horné piesky, Dolné piesky, Hrady), z poľovky, výnosy z urbárskej krčmy, prípadne z jej árendy, úroky zo zapožičaných peňazí, dividendy zo Živnostenského úverového ústavu a podobne.

Po roku 1948 bol urbársky spolok zrušený, pozemky z pozemko-knižnej vložky 2 boli zákonom SNR č. 81/1949 prevedené do vlastníctva Jednotného roľníckeho družstva v Prievidzi. Neskôr prevedené na JRD Bojnice – Kúty, neskôr do JRD Nedožery - Brezany. Hora a horské pasienky v vložke 1 boli dané do užívania podnikovému riaditeľstvu Štátnych lesov v Žiline.

O možnosť vrátenia vlastníctva a užívania bývalých urbárskych gazdov bolo možné požiadať až v roku 1991 na základe schválenia zákona FZ ČSFR č. 229/1991 Z. z. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku (tzv. reštitučný zákon).Viac sa dočítate v Pamätnici obce Necpaly nad Nitrou...

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist