Základná škola Malonecpalská

Z histórie školy

Je prvý september. Deň, ktorý vždy patrí k tým slávnostným v školskej práci. A dnes je o to slávnostnejší, že žiaci prichádzajú do novej školy. Prezrádzajú to jej ligotavé okná, čerstvá omietka a nie celkom upravený terén. Takto víta ZŠ na Malonecpalskej ulici v Prievidzi v školskom roku 1972/73 svojich prvých žiakov.

Slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia otvorenia školy

Školská kronika zaznamenáva tieto spomienky:

Škola bola otvorená s počtom tried 28: ročníky 1. až 5. - 14 tried; 5. až 9. – 14 tried. Žiakov bolo 771.
Do funkcie riaditeľa bol menovaný Ján Šimurka, zástupca riaditeľa – Olympia Lukačovičová a Ľudovít Kukan.
Na I. stupni vyučovali: T. Rybanská, E. Madajová, J. Chrenková, M. Ďurišová, V. Kapustová, A. Bartošová, M. Jančošková, E. Popková, A. Novotková, D. Červeňáková, T. Frická, D. Drozdová, V. Andrijková, R. Hudecová.
Na II. stupni vyučovali: M. Jankula, M. Kubišová, A. Paludová, H. Filusová, M. Fulier, D. Oriešková, M. Hosťovecký, M. Uhliar, D. Kubíková, O. Patušová, E. Martečíková, Ľ. Bubeníková, A. Nedeljaková, L. Bušíková, V. Novotka, I. Mihalus, E. Legéňová, M. Andrisová, M. Glesková, M. Uhliarová, A. Uhliarová.
V školskej družine boli 4 oddelenia. Vedúcou bola M. Kollárová, vychovávateľky: E. Zubalová, M. Duhajová, A. Šimráková.
Chod školy zabezpečovali i prevádzkoví zamestnanci:
tajomníčka: E. Šefčíková; školník: J. Bulko, kurič: F. Vaňo
upratovačky: A. Melišková, M. Melišková, J. Mokrá, O. Šimková, E. Koprlová, M. Homolová, B. Ravingerová, M. Novotná.
V školskej jedálni to boli: V. Školnová – vedúca stravovne; M. Šuleková, M. Staňová, K. Melišková, V. Straková, H. Bohušová, F. Hrubšová – kuchárky.
V priebehu rokov sa zamestnanci školy menili a z pôvodných zamestnancov ostali v škole len Mgr. Darina Oriešková, Mgr. Marián Uhliar a Mgr. Milan Hosťovecký.


O škole dnes:

ZŠ Malonecpalská

Budova je klasický panelový typ školy, ktorý sa budoval sedemdesiatych rokoch na celom území vtedajšej ČSSR.

Škola má 122 miestností: 40 učební, 17 kabinetov, 8 kancelárií, 3 telovýchovné miestnosti, 2 knižnice.

Ostatné miestnosti: 6 kotolňa s príslušenstvom, 8 šatne pre telesnú výchovu s príslušenstvom (2 sprchárne, 2 WC), 20 ostatné WC, 7 skladov pre upratovačky, 1 sklad a dielňa školníka, 1 školská jedáleň, 1 školská kuchyňa, 4 sklady potravín školskej kuchyne, 5 miestností bytu školníka.

Školské priestory mimo budovy školy: ihrisko na malý futbal, asfaltové ihrisko na volejbal a basketbal, 200 m atletická dráha, betónové plocha na prechádzanie počas prestávok, školský pozemok so skleníkom, átrium s jazierkom, okrasnými stromami a kríkmi, parkové priestory s množstvom kvetov, okrasných listnatých i ihličnatých stromov a kríkov.

Škola je zameraná na rozšírené vyučovanie: hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy. Triedy 1. – 4. ročníka, v ktorých nie je rozšírené vyučovanie hudobnej výchovy a výtvarnej výchovy, sú zamerané na prírodovedný variant.

Triedy od 5. ročníka, v ktorých nie je rozšírené vyučovanie Hv a Vv je možnosť vybrať si zameranie na nepovinný predmet práca s počítačom. Škola už od 1. ročníka poskytuje žiakom možnosť navštevovať nepovinné predmety alebo krúžky cudzích jazykov – anglického, nemeckého, francúzskeho.

Od školského roku 2006/2007 je škola zameraná aj na rozšírené vyučovanie cudzích jazykov.


Škola je zapojená do projektov:

ZDRAVÁ ŠKOLA – v rámci ktorého vykonáva množstvo aktivít pre zdravý vývoj svojich žiakov aj zamestnancov. Tento školský rok sa nesie v znamení projektu: „Zdravý život – cesta k úspechu“

INFOVEK – kde ako väčšina škôl na Slovensku dostala od ministerstva školstva 6 počítačov s vybavením pre pripojenie na internet, od Slovak Telecomu dostala ďalších 6 počítačov a z vlastných zdrojov kúpila 2 počítače pre počítačovú učebňu s pripojením na Internet. Okrem toho škola z vlastných zdrojov i zo sponzorských príspevkov rodičov a iných, zriadila ďalšie dve počítačové učebne, v ktorých je ďalších 18 počítačov.

OBČAN – v ktorom žiaci prezentujú, že im nie je ľahostajné dianie okolo nich a v meste Prievidza. Rozvíjajú v ňom svoje ekologické, environmentálne a humánne cítenie. Svoj projekt prezentovali aj pred poslancami Národnej rady Slovenskej republiky, kde zožali veľký úspech.


Súčasné vedenie školy:
RNDr. Ľubomíra Holíková – riaditeľka školy
Mgr. Monika Hrubinová – zástupkyňa riaditeľky školyKontakt:
Základná škola, Malonecpalská ul. 206/37, 971 01 Prievidza
zsmalonecpalska@gmail.com

Viac informácií o Základnej škole v Necpaloch nájdete na:
www.zsmalonecpd.stranka.info (web školy len cez Internet Explorer)

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist