prof. Ing. Milan Gregor, PhD.

Milan Gregor sa narodil 8. júna 1955 v Prievidzi a detstvo a mladosť prežil v Necpaloch. Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Partizánskom pokračoval v inžinierskom štúdiu, ktoré ukončil v roku 1979 na SVŠT v Bratislave, v špecializácii Stavba integrovaných výrobných strojov a zariadení. V rokoch 1979 – 1984 pracoval ako vedúci technologickej projekcie v OKPS Nováky. Od roku 1984 pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity, kde v roku 1989 obhájil dizertačnú prácu na tému „Modelovanie automatizovaných výrobných systémov“. V roku 1993 sa habilitačnou prácou „Modelovanie a simulácia v plánovaní a riadení výroby“ habilitoval na docenta na Materiálovo-technologickej fakulte STU v Trnave. V roku 1997 bol na Žilinskej univerzite inaugurovaný za profesora vo vednom odbore „Inžinierstvo riadenia priemyslu“.

V súčasnosti je profesorom na Katedre priemyselného inžinierstva, Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. V rokoch 1988 až 1992 absolvoval výskumné pobyty na TU Wien (Rakúsko) a na Universität Saarbruecken (SRN). V roku 1993 bol pozvaný ETH Zurich (Švajčiarsko) na prednáškový pobyt v oblasti počítačových simulácií. Po roku 1993 absolvoval výskumné a prednáškové pobyty na viacerých univerzitách v Anglicku, Nemecku, USA, Rakúsku, Poľsku a Talianku. Od roku 1995 je profesorom na Akademii Techniczno Humanisticznej v Bielsko Bialej v Poľskej republike a v rokoch 1997 až 2001 prednášal na Fachhochshule v Ulme a v Geislingene (SRN). Od roku 1995 je členom viacerých vedeckých rád univerzít v SR a Poľsku. Od roku 1996 je členom amerického Institute of Industrial Engineering (IIE).

V období 1995 až 1997 pracoval ako Leading Faculty pre Slovak Bank and Business Advisory Center, USA ID. V roku 1995 bol zvolený za Honorary Member of the International Biographical Centre Advisory Council in Cambridge – England. V roku 1997 bol ako poradca ministra hospodárstva vyslaný na študijný pobyt do Japonska (JICA). Od roku 1999 pracoval v riadiacom výbore European Association of National Productivity Centres (EANPC), so sídlom v Bruseli a od roku 2001 pôsobil ako expert UNIDO pre oblasť produktivity. V roku 2000 bol pozvaný Eisenhover Foundation, ako národný líder, na pobyt v USA.

Prof. Gregor patrí medzi popredných vedeckých pracovníkov vo vednej oblasti Priemyselné inžinierstvo. Publikoval viac ako 350 vedeckých a odborných prác. Jeho výskumná práca najmä v oblasti Farebných Petriho sietí, Operačného výskumu, modelovania a simulácie priemyselných procesov, metamodelovania a heuristických metód optimalizácie pre riešenie priemyselných úloh má rad praktických aplikácií. Dlhodobo sa venuje problematike produktivity a metódam jej zlepšovania. Je autorom a spoluautorom viacerých pôvodných riešení pre analýzy, detailné rozbory, hodnotenie a zlepšovanie podnikovej výkonnosti (Profin, EPA). Ako vysokoškolský pedagóg a výskumný pracovník úspešne realizuje výsledky svojej práce v priemyselnej praxi, na Slovensku i v zahraničí (Volkswagen, Whirlpool, Thyssen Krupp – PSL, Škoda Auto, Continental, Kinex, INA, Sauer Danfos, Emerson, ...). Vytvoril a úspešne vedie svoju vedeckú školu v oblasti Digitálneho podniku (Digital Factory) v rámci európskeho programu Podnikov budúcnosti (Factory of the Future). Je spoluautorom uceleného konceptu Žilinského inteligentného výrobného systému (Zilina Intelligent Manufacturing Systems – ZIMS). Je zakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT, a.s. Žilina.

Zastupuje Slovenskú republiku v odborných pracovných skupinách na úrovni Európskej únie. Pracuje v prezídiu Zväzu automobilového priemyslu SR.

V roku 2008 bol ministrom školstva SR ocenený vyznamenaním Osobnosť vedy a techniky roku 2008.

V roku 2012 mu bolo ministrom hospodárstva SR udelené ocenenie za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v Slovenskej republike.

V roku 2013 mu bolo prezidentom SR udelené najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.

Prof. Milan Gregor je ženatý. Manželka Ing. Stela Gregorová (1963) pracuje na Žilinskej univerzite v Žiline. Má dve deti, Michala (1987) a Tomáša (1991).

„Moja profesia je priemyselný inžinier a objekt výskumu priemyselných inžinierov to sú hlavne priemyselné systémy. To, čo vyvíjame okamžite musíme implementovať v priemysle a v praxi. Predtým, ako sa vynaloží jediné euro na investície, my vieme ukázať vudúcim užívateľom, ako bude tento systém v realite pracovať. Ja som vyrastal na dedine a keď som bol malý, určite ako každé malé dieťa, chcel som byť traktoristom, chcel som ovládať stroje, riadiť stroje. To čo bolo pre mňa objavné, boli hračky a mechanizmy, ktoré vyrábal môj otec. Pre mňa to bol určite zázrak a niečo nepoznané, tajné. Stále existuje mnoho tých tajomstiev a stále je to o „vedeckých zázrakoch“.“

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. bol pri príležitosti osláv 660. výročia prvej písomnej zmienky o Necpaloch ocenený Cenou primátorky mesta Prievidza za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí. Cenu prevzal osobne z rúk primátorky 1. mája 2015.

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist