Oceňovanie občanov Necpál - III. blok

Po ocenení už nežijúcich občanov a súčasných významných rodákov nasledovala kategória

ŽIVOT V OBCI


Za zásluhy a osobný prínos v prospech obce a jej obyvateľov:


Ing. Emil LIPOVSKÝ
V roku 1992 stál pri zrode Klubu dôchodcov Necpaly ako jeho spoluzakladateľ.
Dlhé roky pôsobil ako jeho predseda a organizoval množstvo rôznych podujatí pre seniorov.

Kliknutím na fotografie otvoríte ich väčšie náhľadyKamil PETRÁŠ
Necpalský rodák, ochotne sa zúčastňoval opráv a rekonštrukcií veľkej kaplnky spolu so svojim bratom Petrom Petrášom a rovnako sa podieľal na obnove malej kaplnky pri cintoríne. Ako člen jedného z prvých hudobných zoskupení v Necpaloch v súčasnosti aktívne spolupracuje s Denným centrom Necpaly a so spevokolom Dúbrava ako muzikant a zabávač.
Pavol BÁTORA
Ocenený za aktívny podiel na rôznorodých prácach potrebných pre kultúrny život Necpál. Stará sa o dopravu a stavanie stromčekov, májov, aktívne pracoval na obnove kaplnky, udržiava interiér a okolie kaplnky, v roku 2003 obnovil kríž (pri Rajčuli) a vyrobil prenosný oltár, ktorý sa používa nielen v Necpaloch, ale aj na hodových slávnostiach v Prievidzi.
Za aktívnu kultúrnu, umeleckú a propagačnú činnosť


Emília VAŇOVÁ
Za celoživotnú aktívnu kultúrnu činnosť, organizovanie podujatí v Dennom centre Necpaly, niekoľkoročné vykonávanie funkcie predsedníčky a súčasné vedenie speváckej skupiny Dúbrava Tento rok sa dožíva významného životného jubilea - 80 rokov, k čomu jej prajeme hlavne pevné zdravie.
Ladislav POLERECKÝ
Umelecký rezbár, autor mnohých obrazov zo starej Prievidze a Necpál, účastník sympózia sochárov a autor sôch nadrozmernej veľkosti v prievidzskom Lesoparku, ku cti mu slúži aj 80-násobné darovanie krvi.
Mária KRAKOVIKOVÁ
dcéra Štefana Jamricha, spoluautora publikácie Pamätnice obce Necpaly nad Nitrou, ocenená bola za aktívnu publikačnú činnosť, aktívnu činnosť v Klube bôbarov a za propagáciu a uchovávanie histórie Necpál.
Záverečnou kategóriou bolo ocenenie kolektívov v kategórii

KOLEKTÍVY V OBCI


Za prínos v kultúrnej a propagačnej činnosti:


Kolektív autorov publikácie Pamätnice obce Necpaly nad Nitrou
ktorú vydali v roku 2008. V knihe sú zachytené podstatné historické medzníky, život v obci, organizácie, ktoré v nej pôsobili, osobnosti obce, dokonca mapuje i osídlenie domami v roku 1950. Zo šiestich autorov boli osobne prítomní traja:

Lýdia Bušíková - ocenená za osobný prínos a spoluautorstvo pri zostavovaní publikácie a zároveň poďakovanie za dlhoročnú pedagogickú činnosť a športovú reprezentáciu.
Ing. Ján Mokrý - za osobný prínos a spoluautorstvo pri zostavovaní publikácie Pamätnice obce Necpaly nad Nitrou
Emil Vaňo - za osobný prínos a spoluautorstvo pri zostavovaní publikácie a osobitné poďakovanie ako spevákovi a tanečníkovi súboru R.Ú.M, v súčasnosti aktívnemu členovi Denného centra a speváckeho súboru Dúbrava
S vďakou a úctou sme si spomenuli na dnes už nežijúcich spoluautorov, ktorými boli:
Lukáč Mokrý - ocenenie prebrala sestra Antónia Šovčíková
Bohumil Vaňo - ocenenie prebrala manželka Mária Vaňová
Štefan Jamrich - ocenenie prebrala dcéra Mária Krakoviková
Ďalším oceneným kolektívom bolo DENNÉ CENTRUM NECPALY.
Vznik sa datuje od roku 1993 ako Klub dôchodcov, za dlhoročnú aktívnu činnosť, vedenie krúžku šikovných rúk, poďakovanie patrí aj za vznik a pôsobenie seniorskej speváckej skupiny Dúbrava, účasť na nespočetných kultúrnych podujatiach v Necpaloch, Prievidzi a okolí, obohacovanie života seniorov v mestskej časti Necpaly o kultúrne, športové zážitky a aktívny život v seniorskom veku. Ocenenie prebrala súčasná predsedníčka DC Necpaly Mgr. Dagmar Jenisová
HUDOBNÁ SKUPINA NECPALANKA
Hudobná kapela, ktorá pod vedením Petra Petráša pôsobí v Necpaloch už 28 rokov baví a spríjemňuje nielen súkromné či firemné stretnutia, ale zároveň spoluorganizuje mnohé zábavy, podujatia, neodmysliteľne sprevádza aktivity v Necpaloch ako - stavanie mája, hody, Mikuláš, fašiangy, rozveseľuje a prekvapuje pri mnohých ďalších akciách, akým je napríklad aj úctyhodných dnes už 25 ročníkov rodinných výletov.
Ocenenie prevzal kapelník hudobnej skupiny, Peter Petráš, autor mnohých myšlienok a aktivít.
Za aktívnu činnosť a vynikajúce výsledky v organizáciách obce


DOBROVOĽNÝ POŽIARNY ZBOR V NECPALOCH
Píše svoju históriu od roku 1924. Patril medzi kolektívy ktoré dokázali veľmi úspešne reprezentovať na požiarnych súťažiach a vychovávať svojich nasledovníkov. Zbor mal vo svojich radoch množstvo obetavých členov. Pod ich záštitou sa konali mnohé besedy, prednášky, preventívna činnosť, boli aktívni pri spoločenských, športových i kultúrnych akciách v obci. Dobrovoľný požiarny zbor zanikol v roku 1987 pri asanácii časti Necpál.
Pamätný list prebral Jozef Antony ako dlhoročný predseda Základnej organizácie. Za aktívnu činnosť požiarneho zboru a zodpovedný prístup bol povýšený do hodnosti vrchný inšpektor. Zároveň je vysoko oceňovaná jeho ochotná a aktívna spolupráca pri oprave kaplnky a aktivitách Denného centra a speváckeho súboru Dúbrava .
ČESKOSLOVENSKÝ ČERVENÝ KRÍŽ
Základná organizácia bola založená v roku 1958 a jej členovia - dobrovoľníci aktívne pôsobila na poli zdravotnej výchovy, pri získavaní bezpríspevkových darcov krvi, z ktorých mnohí boli ocenení Jánskeho plaketou. Organizovali hromadné odbery, zdravotnícku pomoc pri rôznych podujatiach, navštevovali chorých a starých obyvateľov, zabezpečovali osvetu a spoluorganizovali kultúrno-spoločenský život v obci.
Ocenenie prebral dlhoročný predseda základnej organizácie Anton Čertík.
SLOVENSKÝ ZVÄZ ŽIEN
Bol založený v 50. rokoch 20. storočia, prvou predsedníčkou bola Anna Petrášová, neskôr Hermína Urbanová. Veľmi úzko spolupracovali s ostatnými dobrovoľnými organizáciami v obci, podieľali sa na kultúrno-spoločenskom živote, organizovali rôzne kurzy, školenia, výstavy, burzy, športové akcie, výlety. Za svoju činnosť boli členky niekoľkokrát odmenené vyznamenaniami. Ako raritu možno spomenúť neprerušenú činnosť krúžku šikovných rúk až do súčasnosti.
Ocenenie prebrala Monika Mokrá, ktorá vykonávala funkciu predsedníčky od roku 1981 až zániku organizácie v roku 1989. Dodnes je však veľmi aktívnou členkou Denného centra Necpaly.
SOCIALISTICKÝ ZVÄZ MLÁDEŽE
Základná organizácia bola založená v januári 1973 a jej prvým predsedom bol Štefan Šovčík. Následne sa členovia pod vedením ďalších predsedov, ktorými boli Ján Bátora, Pavel Tomko, Ľudmila Humajová a Milan Gregor veľmi aktívne zapájali do života obce, zúčastňovali sa brigád v kultúrnom dome, čistení potoka, pomáhali družstevníkom pri kosení, organizovali kultúrno-spoločenské a športové akcie v obci.
Ocenenie prebral prvý (zakladajúci) predseda SZM z roku 1973 Štefan Šovčík.
V druhom hudobnom vstupe sa opäť predstavil člen Štátnej filharmónie Košice Tibor Trn. Vypočuli sme si skladbu francúzskeho hudobného skladateľa Camille Saint Saes Labuť z cyklu skladieb pod názvom Karneval zvierat. Na klavíri ho opäť sprevádzala Eva Hajnovičová - Balagová.

Tibor Trn Tibor TrnCENA PRIMÁTORKY MESTA


Za mimoriadny prínos a zásluhy v rozvoji vedy a techniky

Najvyšším ocenením bola Cena primátorky, ktorá sa udeľuje za výnimočné a významné výsledky v rôznych oblastiach života. Z rúk primátorky Prievidze JUDr. Kataríny Macháčkovej ho prevzal prof. Ing. MILAN GREGOR, PhD.

Rodák z Necpál, vysokoškolský profesor, je zakladateľom Slovenského centra produktivity a Stredoeurópskeho technologického inštitútu CEIT, a.s. Žilina. Zastupuje Slovenskú republiku v odborných pracovných skupinách na úrovni Európskej únie. Pracuje v prezídiu Zväzu automobilového priemyslu SR. V roku 2008 bol ministrom školstva SR ocenený vyznamenaním Osobnosť vedy a techniky roku 2008. V roku 2012 mu bolo ministrom hospodárstva SR udelené ocenenie za dlhodobý prínos v oblasti zvyšovania produktivity v Slovenskej republike. V roku 2013 mu bolo prezidentom SR udelené najvyššie štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy, za mimoriadne zásluhy v rozvoji hospodárstva, vedy a techniky a šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí.


VŠETKÝM OCENENÝM EŠTE RAZ SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

© 2015 NECPALY | design by K STUDIO | stránka spustená 1. augusta 2008 | mapa stránok | Facebook Necpaly

TOPlist